EUROFONDY

Prijímateľ

Názov:                                       HP Steel SK s.r.o.
Sídlo:                                         Priemyselná 3201, 08501 Bardejov
IČO:                                           46814817

 

Názov projektu:                        Inovácia podniku HP Steel SK s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu:               Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HP Steel SK s.r.o.

 

Výška finančného príspevku:    885 848,33 EUR

 

Miesto realizácie projektu:         Bardejov

 

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Kód výzvy:                                  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program:                     Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:         Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:                      3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ:                             3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

www.opvai.sk

Všetky práva vyhradené pre HP Steel SK s.r.o. Vyrobené 2018